bip.gov.pl
A A A K
Logo SP ZOZ MSW w Rzeszowie

Status prawny jednostki

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000020148 i Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000018635 prowadzącym działalność na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, ze zmianami),
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego dla spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 58, poz. 355 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.),
  • innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym finansowych i podatkowych,
  • statutu SP Zakładowi Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie nadanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych Zarządzeniem Nr 5 z dnia 26 stycznia 2012 r. (Dz. Urz. Min. SW 2012.6)

Siedzibą Zakładu jest miasto Rzeszów, ul. Krakowska 16.

Organem założycielskim i sprawującym nadzór nad działalnością SP Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie jest Minister Spraw Wewnętrznych.

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie posiada osobowość prawną.

 

 Opublikował: Paweł Lalicki
Publikacja dnia: 14.06.2016
Dokument z dnia: 05.05.2013
Dokument oglądany 8851 razy